Polityka prywatności

 Administratorem danych osobowych Klientów, członków ich organów lub przedstawicieli jest Sprzedawca - Magdalena Tasiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia - Magdalena Tasiecka w Warszawie przy ul. Starej 11 m. 1, NIP: 9512006720.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • celem założenia oraz prowadzenia Konta i umożliwienia korzystania ze Sklepu,
 • celem składania i realizacji Zamówień,
 • celem rozpatrywania ew. wykonania Prawa Zwrotu, reklamacji oraz ochrony własnych praw,
 • celem realizacji wymogów nakładanych przepisami powszechnie obowiązującymi.

Powyższe dane osobowe przetwarzane są jako niezbędne dla umożliwienia korzystania ze Sklepu i realizacji Zamówień oraz jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy oraz obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy.

Ponadto, w przypadku uzyskania zgody podmiotu danych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe celem przesyłania informacji handlowej dotyczącej oferowanych Produktów oraz działalności Sprzedającego i jego partnerów.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko lub nazwa prowadzonej działalności (w przypadku osoby fizycznej),
 • funkcja w ramach której występuje podmiot danych reprezentujący osobę prawną lub jednostkę organizacyjną,
 • NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
 • adres korespondencyjny,
 • adres dostawy.

 

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są przez okres realizacji stosunku umownego z Klientem, a po jego ustaniu lub realizacji – przez okres wymagany przepisami prawa.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane przetwarzane są przez okres do cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu - przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,
 • uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, związanych z prowadzeniem Konta lub realizacją Zamówień,
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,
 • zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Sprzedawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Klauzuli Informacyjnej lub za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą.

Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których Sprzedawca prowadzi działalność, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie strony Sklepu, dostawcom czy podmiotowi odpowiedzialnemu za rachunkowość.

Sprzedawca w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz Sprzedawcy lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

Sprzedawca zobowiązuje podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 04 maja 2016 r., Nr L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

Sprzedawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Sprzedawca może także ujawniać informacje stanowiące dane osobowe w następujących sytuacjach: (i) kiedy jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub w ramach procesów sądowych, (ii) kiedy takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także (iii) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem.

 

Pliki cookies

Sprzedawca oraz dostawcy usług świadczonych na rzecz Sprzedawcy gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak „Pliki Cookies” i sygnały sieci Web, podczas przeglądania Sklepu. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu.

Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają dane na temat połączenia internetowego użytkownika, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. 

W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę Sklepu przy wykorzystaniu wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na strony internetowe Sklepu. 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ze względu na cykl życia Pliki Cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej

 

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, Pliki Cookies dzielimy na:

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe Sklepu,
 • osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych podmiotów niż Sprzedawca.

Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych Plików Cookies, jak usunąć dotychczas zapisane Pliki Cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie Plików Cookies. W tym zakresie użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu Plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może się to jednak z wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania strony Sklepu.

Poniżej znajdują się linki do ustawień umożliwiających kontrolę i usuwanie Plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/en/cookies.html,

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/196955/how-to-set-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5,

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari:https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Sprzedawcy wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych. 

Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacją dostępu do baz danych. 

Wszystkie serwery wykorzystywane przez Sprzedawcę umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl