Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Print of Love 


Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.printoflove.pl (dalej zwanego Sklepem). Sklep prowadzony jest przez Magdalenę Tasiecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia – Magdalena Tasiecka w Warszawie (00-231) przy ul. Starej 11 m. 1, NIP: 9512006720 (dalej zwaną Sprzedającym).
 2. W celu kontaktu ze Sprzedającym prośba o kontakt:
  1. na adres e-mail: zapytanie@printoflove.pl,
  2. na adres korespondencyjny: Warszawa, ul. Stara 11 m. 1, 00-231.
 3. Korzystając ze Sklepu, w szczególności dokonując zakupu oferowanych za jego pośrednictwem produktów (dalej zwanych Produktami), Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

Klienci

 1. Ze Sklepu mogą korzystać następujące podmioty (dalej zwane Klientami):
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoby fizyczne od lat 13 posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego,
  3. osoby prawne i inne podmioty posiadające osobowość prawną - pod warunkiem reprezentowania ich przez uprawniony podmiot.

Dodatkowo, jeżeli Klient będący osobą fizyczną nabywa Produkty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, występuje w charakterze konsumenta (dalej zwanego Konsumentem).


Konto

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient może, ale nie musi, założyć konto, czyli zbiór danych dotyczących Klienta i zamawianych Produktów (dalej zwane Kontem). Zakładanie i utrzymywanie Konta jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta, wymagane jest podanie następujących danych:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu,
  3. imię i nazwisko lub nazwa,
  4. NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
  5. adres korespondencyjny,
  6. adres dostawy.
 3. Przy zakładaniu Konta wymagane jest również wybranie hasła do Konta, składającego się co najmniej z 5 znaków. Hasło powinno być chronione z należytą starannością. W przypadku jego zapomnienia lub konieczności zmiany, link do zmiany hasła zostanie wysłany na adres e-mail podany przy zakładaniu Konta.
 4. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność danych podanych przy zakładaniu Konta.

Produkty

 1. Sprzedający oferuje dwa typy Produktów:
  1. Produkt niespersonalizowany – Produkt wytworzony wyłącznie w oparciu o dostępne wzory Sprzedającego,
  2. Produkt spersonalizowany – Produkt wytworzony przy wykorzystaniu wzorów lub danych od Klienta.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku sprzedaży Produktów posiadających określone wady lub Produktów używanych, będzie to wyraźnie wskazane w ich opisie.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny. 
 4. Wzory, grafiki i kompozycje przedstawione na Produktach lub będące ich podstawą stanowią przedmiot praw autorskich. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie do oznaczania produktów lub usług innych podmiotów jest zabronione.

Zamówienia

 1. W celu zakupu Produktu, Klient jest zobowiązany/a do złożenia zamówienia (dalej zwanego Zamówieniem).
 2. W ramach Zamówienia Klient:
  1. określa rodzaj i ilość Produktów, w szczególności określa czy Produkty mają mieć charakter spersonalizowany,
  2. wprowadza informacje dotyczące promocji lub rabatów,
  3. podaje dane identyfikujące Klienta i dane do wysyłki - analogiczne jak przy zakładaniu Konta (chyba że Klient korzysta ze Sklepu będąc zalogowanym na Konto),
  4. wybiera formę dostawy,
  5. wybiera formę płatności (dostępne formy płatności zależą w szczególności od wybranej formy dostawy Produktów).
 3. W przypadku Produktów spersonalizowanych, Klient w terminie późniejszym przesyła Sprzedającemu dane niezbędne do ich wytworzenia. Jeżeli Klient nie prześle wskazanych danych w terminie 12 miesięcy od daty złożenia Zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Klienta do ich przesłania. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę pomniejszoną o wartość zrealizowanej części Zamówienia.
 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca prześle niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail informację o jego przyjęciu, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktów i określającą jej warunki.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A. Autopay S.A. obsługuje płatności następującymi kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 6. W przypadku wyboru formy płatności online, Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku płatności w terminie 24 godzin od daty jego złożenia.

Dostawa i czas realizacji zamówienia 

 1. W przypadku, jeżeli nie zostanie to ustalone odmiennie, Produkty będą dostarczane w formie i na adres wskazany w ramach Zamówienia.
 2. Czas realizacji Zamówienia jest liczony:
 1. od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku Produktów niespersonalizowanych,
 2. od dnia przesłania przez Konsumenta danych do personalizacji Zamówienia – w przypadku Produktów spersonalizowanych. 

Odstąpienie od Umowy

 1. Klientom będącym Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów (dalej zwane Prawem Zwrotu) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów niżej wskazanych.
 2. Prawo Zwrotu nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności opisany w pkt. 20.b Produkt spersonalizowany,
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  4. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Prawo Zwrotu może być zrealizowane w terminie 14 dni od daty odbioru Produktów, poprzez przesłanie na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 Regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Produktów. Proponowany wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o wykonaniu Prawa Zwrotu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie w takiej formie, w jakiej zostało przesłane. Klient będzie zobowiązany do zwrotu Produktów na adres wskazany w pkt 2.b.
 5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wykonaniu Prawa Zwrotu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktów wraz z kosztem najtańszej formy dostawy Produktów przyjętej w Sklepie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania zwracanych Produktów lub dowodu na ich odesłanie (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
 6. Klient korzystający z Prawa Zwrotu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

Odpowiedzialność za wady Produktów

 1. Klient zobowiązany jest zwrócić uwagę przy odbiorze Produktów, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada ślady uszkodzenia lub otwierania, Klient powinien odmówić odbioru Produktu i skontaktować się ze Sprzedającym niezwłocznie w celu wyjaśnienia sprawy na jeden z adresów wskazanych w pkt 2.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy Kodeks cywilny (rękojmia). 
 4. W celu realizacji swoich uprawnień wynikających z rękojmi, Klient powinien złożyć reklamację na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 oraz przesłać na adres wskazany w pkt 2.b Produkt objęty reklamacją. Proponowany wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:
  1. opis stwierdzonej wady,
  2. żądanie Klienta związane z reklamacją.

Jeżeli reklamacja nie będzie zawierała wszystkich niezbędnych informacji, Sprzedawca może poprosić Klienta o jej uzupełnienie.

 1. Jeżeli Sprzedawca będzie miał wątpliwość co przysługującego Klientowi uprawnienia do złożenia reklamacji, może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu na zakup Produktów (wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przeze Sprzedawcę prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje w formie analogicznej do formy jej zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie zdąży rozpatrzyć reklamacji w terminie 14, żądanie Klienta zostaje uznane za uwzględnione.

Dane osobowe

 1. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym wszystkich Klientów posiadających założone Konta z wyprzedzeniem 14 dni. Jeżeli Klient posiada Konto i nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może rozwiązać umowę obejmującą prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień już złożonych i zaakceptowanych przeze Sprzedawcę.
 2. Klient może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta (co skutkować będzie jego usunięciem) w dowolnym momencie, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 Regulaminu.
 3. Sprzedawca może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta (co skutkować będzie jego usunięciem) w przypadku: 
  1. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu,
  2. naruszenia przez Klienta przepisów prawa,
  3. w przypadku braku aktywności (złożenia Zamówienia) przez okres 6 miesięcy,
  4. zaprzestania przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu.

Dokumentacja księgowa 

 1. Na wszystkie zamówione Produkty wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Podpis Klienta - jako nabywcy Produktu - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez nie, Sprzedawca domniemywać będzie, iż zakup Produktów jest przez Klienta dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę (nie-Konsumenta). 
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną poprzez kontakt na jeden z adresów wskazanych w pkt 2.
 3. W przypadku realizacji Prawa Zwrotu oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. 
 2. Spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez:
  1. jeżeli Klient jest Konsumentem – właściwy miejscowo sąd powszechny, przy czym Klient wytoczyć powództwo przez sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania,
  2. jeżeli Klient nie Konsumentem - sąd właściwy dla adresu wskazanego w pkt 2.b Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może również skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  2. wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
  3. Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możnaesz uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. 

Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. 

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

Załącznik nr 1

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktów

 

Do:  Pracownia - Magdalena Tasiecka 

 1. Stara 11 m. 1 

Warszawa 00-231 

NIP: 9512006720

 

Dane Klienta:

 

Nr Zamówienia:

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu Produktów, objętej Zamówieniem nr ___.

 

 

Załącznik nr 2 

 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 

Do:  Pracownia - Magdalena Tasiecka 

 1. Stara 11 m. 1 

Warszawa 00-231 

NIP: 9512006720

 

Dane Klienta:

 

Nr Zamówienia:

 

 

Zgłaszam następujące wady następujących Produktów objętych Zamówieniem: 

 

 

 

W związku z w/w wadami (proszę podkreślić jedno):

 1. żądam usunięcia wad(y),
 2. żądam wymiany Produktu(ów) na pozbawiony(e) wad,
 3. żądam obniżenia ceny o kwotę _________,
 4. odstępuję od umowy nabycia Produktu(ów) i żądam zwrotu całej uiszczonej ceny.

Załącznik nr 3


Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem danych osobowych Klientów, członków ich organów lub przedstawicieli jest Sprzedawca - Magdalena Tasiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia - Magdalena Tasiceka w Warszawie Starej 11 m. 1, NIP: 9512006720.


Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • celem założenia oraz prowadzenia Konta i umożliwienia korzystania ze Sklepu,
 • celem składania i realizacji Zamówień,
 • celem rozpatrywania ew. wykonania Prawa Zwrotu, reklamacji oraz ochrony własnych praw,
 • celem realizacji wymogów nakładanych przepisami powszechnie obowiązującymi.

Powyższe dane osobowe przetwarzane są jako niezbędne dla umożliwienia korzystania ze Sklepu i realizacji Zamówień oraz jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy oraz obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy.


Ponadto, w przypadku uzyskania zgody podmiotu danych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe celem przesyłania informacji handlowej dotyczącej oferowanych Produktów oraz działalności Sprzedającego i jego partnerów.


Rodzaj przetwarzanych danych

Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko lub nazwa prowadzonej działalności (w przypadku osoby fizycznej),
 • funkcja w ramach której występuje podmiot danych reprezentujący osobę prawną lub jednostkę organizacyjną,
 • NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
 • adres korespondencyjny,
 • adres dostawy.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są przez okres realizacji stosunku umownego z Klientem, a po jego ustaniu lub realizacji – przez okres wymagany przepisami prawa.


W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane przetwarzane są przez okres do cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu - przez okres wymagany przepisami prawa.


Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,
 • uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, związanych z prowadzeniem Konta lub realizacją Zamówień,
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,
 • zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Sprzedawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Klauzuli Informacyjnej lub za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą.


Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których Sprzedawca prowadzi działalność, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie strony Sklepu, dostawcom czy podmiotowi odpowiedzialnemu za rachunkowość.


Sprzedawca w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz Sprzedawcy lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. 


Sprzedawca zobowiązuje podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 04 maja 2016 r., Nr L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 


Sprzedawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.


Sprzedawca może także ujawniać informacje stanowiące dane osobowe w następujących sytuacjach: (i) kiedy jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub w ramach procesów sądowych, (ii) kiedy takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także (iii) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem.


Kontakt ze Sprzedawcą

Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja ze Sprzedawcą wymaga przesłania wiadomości:

 1. na adres e-mail: zapytanie@printoflove.pl,
 2. na adres korespondencyjny: Warszawa, ul. Stara 11 m.1 00-231 NIP: 9512006720


Pliki cookies

Sprzedawca oraz dostawcy usług świadczonych na rzecz Sprzedawcy gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak „Pliki Cookies” i sygnały sieci Web, podczas przeglądania Sklepu. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu.


Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają dane na temat połączenia internetowego użytkownika, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. 


W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę Sklepu przy wykorzystaniu wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na strony internetowe Sklepu. 


Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


Ze względu na cykl życia Pliki Cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, Pliki Cookies dzielimy na:

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe Sklepu,
 • osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych podmiotów niż Sprzedawca.

Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych Plików Cookies, jak usunąć dotychczas zapisane Pliki Cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie Plików Cookies. W tym zakresie użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu Plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może się to jednak z wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania strony Sklepu.


Poniżej znajdują się linki do ustawień umożliwiających kontrolę i usuwanie Plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:


Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Sprzedawcy wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych. 


Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych. 


Wszystkie serwery wykorzystywane przez Sprzedawcę umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.


Postanowienia końcowe

Naruszenie zasad opisanych w Klauzuli Informacyjnej nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy innych niż wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych umieszczane na stronach internetowych Sprzedawcy mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności, które są niezależne od Sprzedawcy.Załącznik nr 1

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktów

 

Do:  Pracownia - Magdalena Tasiecka 
ul. 
Stara 11 m. 1 
Warszawa 00-231 
NIP: 9512006720

 

Dane Klienta:

 

Nr Zamówienia:

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu Produktów, objętej Zamówieniem nr ___.

 

 

Załącznik nr 2 

 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 

Do:  Pracownia - Magdalena Tasiecka 
ul. Stara 11 m. 1 
Warszawa 00-231 
NIP: 9512006720

 

Dane Klienta:

 

Nr Zamówienia:

 

 

Zgłaszam następujące wady następujących Produktów objętych Zamówieniem: 

 

 

 

W związku z w/w wadami (proszę podkreślić jedno):

 1. żądam usunięcia wad(y),
 2. żądam wymiany Produktu(ów) na pozbawiony(e) wad,
 3. żądam obniżenia ceny o kwotę _________,
 4. odstępuję od umowy nabycia Produktu(ów) i żądam zwrotu całej uiszczonej ceny.

 

Załącznik nr 3

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów, członków ich organów lub przedstawicieli jest Sprzedawca - Magdalena Tasiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia - Magdalena Tasiceka w Warszawie Starej 11 m. 1, NIP: 9512006720.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • celem założenia oraz prowadzenia Konta i umożliwienia korzystania ze Sklepu,
 • celem składania i realizacji Zamówień,
 • celem rozpatrywania ew. wykonania Prawa Zwrotu, reklamacji oraz ochrony własnych praw,
 • celem realizacji wymogów nakładanych przepisami powszechnie obowiązującymi.

Powyższe dane osobowe przetwarzane są jako niezbędne dla umożliwienia korzystania ze Sklepu i realizacji Zamówień oraz jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy oraz obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy.

Ponadto, w przypadku uzyskania zgody podmiotu danych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe celem przesyłania informacji handlowej dotyczącej oferowanych Produktów oraz działalności Sprzedającego i jego partnerów.

Rodzaj przetwarzanych danych

Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko lub nazwa prowadzonej działalności (w przypadku osoby fizycznej),
 • funkcja w ramach której występuje podmiot danych reprezentujący osobę prawną lub jednostkę organizacyjną,
 • NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
 • adres korespondencyjny,
 • adres dostawy.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są przez okres realizacji stosunku umownego z Klientem, a po jego ustaniu lub realizacji – przez okres wymagany przepisami prawa.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane przetwarzane są przez okres do cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu - przez okres wymagany przepisami prawa.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,
 • uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, związanych z prowadzeniem Konta lub realizacją Zamówień,
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,
 • zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Sprzedawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Klauzuli Informacyjnej lub za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą.

Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których Sprzedawca prowadzi działalność, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie strony Sklepu, dostawcom czy podmiotowi odpowiedzialnemu za rachunkowość.

Sprzedawca w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz Sprzedawcy lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

Sprzedawca zobowiązuje podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 04 maja 2016 r., Nr L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

Sprzedawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Sprzedawca może także ujawniać informacje stanowiące dane osobowe w następujących sytuacjach: (i) kiedy jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub w ramach procesów sądowych, (ii) kiedy takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także (iii) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem.

Kontakt ze Sprzedawcą

Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja ze Sprzedawcą wymaga przesłania wiadomości:

 1. na adres e-mail: zapytanie@printoflove.pl,
 2. na adres korespondencyjny: Warszawa, ul. Stara 11 m.1 00-231 NIP: 9512006720

 

Pliki cookies

Sprzedawca oraz dostawcy usług świadczonych na rzecz Sprzedawcy gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak „Pliki Cookies” i sygnały sieci Web, podczas przeglądania Sklepu. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu.

Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają dane na temat połączenia internetowego użytkownika, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. 

W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę Sklepu przy wykorzystaniu wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na strony internetowe Sklepu. 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ze względu na cykl życia Pliki Cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, Pliki Cookies dzielimy na:

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe Sklepu,
 • osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych podmiotów niż Sprzedawca.

Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych Plików Cookies, jak usunąć dotychczas zapisane Pliki Cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie Plików Cookies. W tym zakresie użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu Plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może się to jednak z wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania strony Sklepu.

Poniżej znajdują się linki do ustawień umożliwiających kontrolę i usuwanie Plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Sprzedawcy wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych. 

Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych. 

Wszystkie serwery wykorzystywane przez Sprzedawcę umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Postanowienia końcowe

Naruszenie zasad opisanych w Klauzuli Informacyjnej nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy innych niż wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych umieszczane na stronach internetowych Sprzedawcy mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności, które są niezależne od Sprzedawcy.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl